Organizacija zdravstva u Konjicu

Konjička opština geografski predstavlja jednu od najvećih po površini u BiH, zahvata 1169 km2. Gustina naseljenosti stanovništva je niska i iznosi oko 30 stanovnika po km2. Oko trećine stanovnika živi u gradu i prigradskima naseljima, a dvije trećine stanovništva čini seosko stanovništvo. Udaljenost najisturenijeg naselja na sjeveroistoku od naselja na sjeverozapadu je cca 186 km. Zdravstvena zaštita stanovnika na području opštine Konjic, kao i za prostor dijelova susjednih opština (Jablanica, dio prozorske opštine), trenutno se provodi u jedinstvenom (integrisanom) sistemu zdravstvene djelatnosti primjenom mjera vanbolničke – primarne zdravstvene zaštite, specijalističko – konsultativne (polikliničke) i bolničke zdravstvene zaštite. Podjela poslova između primarne, specijalističko – konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite obavlja se ovisno od poslova i zadataka, od složenosti medicinskih postupaka, specijalnosti zdravstvenih radnika i zdravstvenih suradnika, medicinsko – tehničke opreme kao i specifičnosti pojedinih područja na općini. Primarna zdravstvena zaštita obuhvaća: djelatnost porodičnog doktora , djelatnost opće medicine, školsku medicinu, higijensko-epidemiološku zaštitu, zubozdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, zdravstvenu zaštitu radnika, zaštitu žena i djece, kućno liječenje, centra za mentalno zdravlje, centra za fizikalnu rehabilitaciju, centra za polivalentnu patronažu, dijagnostičku i apotekarsku djelatnost. Sprovodi se na 5 punktova u gradu, 2 zdravstvene stanice i 9 terenskih ambulanti. Bolnička konsultativno - specijalistička djelatnost je organizirana na 11 punktova, a provodi se u 16 ordinacija (interna, pedijatrija, neurologija - psihijatrija, dermatovenerologija, opća hirurgija, ortopedija sa traumatologijom, urologija, ORL, oftalmologija, ginekologija – akušerstvo, radiologija).